งานราชการล่าสุด

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรา

25 ต.ค. 2558 เวลา 16:07 น. 6,027 ครั้ง

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศรับสมัครพนักงานธนาคารออมสินธนาคารออมสินมีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ    จำนวน 1 อัตรา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์    จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
สามารถทำงานให้แก่ธนาคารออมสินได้เต็มเวลา
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปัจจุบันหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ จากผู้บริหารสูงสุด หรือเทียบเท่ารองผู้อำนวยการฝ่ายของหน่วยงานเอกชน
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ประวัติของผู้แจ้งความประสงค์โดยละเอียด (กรณีกรอกคุณสมบัติตามแบบแจ้งความประสงค์ไม่พอให้จัดทำเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
หนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือรับรองเงินเดือน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
เอกสารแสดงแนวคิด วิสัยทัศน์ ในตำแหน่งงานที่แจ้งความประสงค์ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)
5. การแจ้งความประสงค์
ให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่น (ไม่รับแบบแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2299-8000 ต่อ 030221 030211 - 12

6. การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งวัน เวลาและสถานที่ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ หากภายหลังธนาคารพบว่าผู้แจ้งความประสงค์ให้ข้อมูลใด ๆ เป็นเท็จ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นจากการเข้ารับการคัดเลือก และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหรือสัมภาษณ์ หรือไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้แจ้งความประสงค์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน แบบแจ้งความประสงค์

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^