งานราชการล่าสุด

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 26 - 9 ก.ย. 58

24 ส.ค. 2558 เวลา 15:19 น. 52,511 ครั้ง
Advertisement

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 26 - 9 ก.ย. 58


Advertisement
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 8 ประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 9 ประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 11 ประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งปฏิบัติงานประจาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ทำหน้าที่สร้างเครื่องมือ พัฒนา ปรับปรุง แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรภายในและภายนอก ประมวลผลข้อมูลด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับคะแนนการสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ วิเคราะห์การใช้งานแบบทดสอบ วิเคราะห์ค่าความยาก ค่าความง่ายของแบบทดสอบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการทดสอบ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจาฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ทาหน้าที่ทบทวน วิเคราะห์ความพอเพียงของระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทบทวน ปัจจัยเสี่ยง กาหนดเพดานความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง พัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง รายงานและเสนอข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกในการสนับสนุนข้อมูล ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งให้คาแนะนาข้อมูล และเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับพนักงานและผู้บริหารส่วนงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน
กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านการลงทุน สภาพคล่อง การบริหารหนี้เงินกู้ การบริหารเงินตราสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการตลาด สามารถบริหารการขับเคลื่อนไปสู่การประกอบธุรกิจนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของธนาคารตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่บางเขน อาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทาการเท่านั้น) ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^