งานราชการล่าสุด

[[ห้ามพลาด]]สรุปพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

[[ห้ามพลาด]]สรุปพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
๑. เจ้าพนักงานการผังตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการใช้บังคับผังเมืองรวม หมายความว่า
- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๒. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. ประธานคณะกรรมการผังเมือง
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๔. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมือง
- ไม่เกินเจ็ดคน

๕. ในกรณีที่เป็นการวาง จัดทำ หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
- ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการร่วมด้วย

๖. คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- การผังเมืองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่แนะนำเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง

๗. กรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
- สองปี

๘. ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะจะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจ เพื่อ
- การวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

๙. กำหนดเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกิน
- ห้าปี

๑๐. พระราชกฤษฎีกาซึ่งได้ประกาศตามมาตรา 14 ให้หมดอายุการใช้บังคับเมื่อ
- ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหรือเมื่อใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ

๑๑. ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมขึ้นในท้องที่คาบเกี่ยวกันตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป
- ให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

๑๒. ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคำร้องขอ
- ให้คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมนั้น ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งยกคำร้องขอนั้น

๑๓. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดทำเองต้องได้รับอนุมัติจาก
- คณะกรรมการผังเมืองก่อน

๑๔. ในการรับฟังข้อคิดเห็นนี้จะกำหนดเฉพาะ
- ให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็น ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

๑๕. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้วางและจัดทำผังเมืองรวมแล้ว
- ให้ส่งผังเมืองรวมมาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/398
25 ธ.ค. 2560 เวลา 08:36 น. 0 34
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รูปภาพอัปโหลด ขนาด 500 Kb. ชนิด jpg,gif,png เท่านั้น
^