งานราชการล่าสุด

((มาแล้ว))แจกแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

((มาแล้ว))แจกแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
((มาแล้ว))แจกแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/393

1.ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หมายถึง ข้อใด
1.CITES
2.CWWI
3.CISW
4.CISE
ตอบ ข้อ 1.

2. (WWF) หมายถึงองค์การ ข้อใด
1. องค์การคุ้มครองสัตว์ป่า
2.องค์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3. องค์การอนุรักษ์ทางทะเล
4.องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
ตอบ ข้อ 4.

3. กรมอุทยานแห่งชาติได้แจ้งประกาศปิดอุทยานแห่งชาติใดในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากน้ำเพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. –30 พ.ย. 2554 นี้
1.อุทยานแห่งชาติทองภาภูมิ
2.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
3.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
4.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ตอบ ข้อ 2.

4.อุทยานแห่งชาติใด ลดค่าบริการครึ่งราคาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2554
1.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
2.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
3.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
4.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ตอบ ข้อ 3.

5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืชได้จัดกิจกรรมการประชุมพรรณพฤษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดใด
1. เชียงราย
2.เชียงใหม่
3.นครราชสีมา
4.ชลบุรี
ตอบ ข้อ 2.

6. วารสารใดเป็นวารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านอนุกรมวิธานพืช โดยเฉพาะพืชที่มีท่อลำเลียง
1. Thai forest
2. Thai Bolletin
3.Thai forest Bolletin
4.Thai Bolletin forest
ตอบ ข้อ 3.

7. เหตุที่เครื่องบินตกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ในจังหวัดใด
1.เพชรบุรี
2.นครราชสีมา
3.ราชบุรี
4.นครนายก
ตอบ ข้อ 1.

8.เหมืองแร่ดีบุกเก่านับพันไร่ ในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อยู่จังหวัดใด
1.เพชรบุรี
2.นครราชสีมา
3.ราชบุรี
4.นครนายก
ตอบ ข้อ 3.

9.กรณีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นข่าว ณ ปัจจุบัน ที่อำเภอวังน้ำเขียว คืออุทยานอะไร
1.อุทยานเขาใหญ่
2.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
3.อุทยานแห่งชาติตาพระยา
4.อุทยานแห่งชาติทับลาน
ตอบ ข้อ 4.

10. เอกสารสิทธิที่กรมป่าไม้เป็นผู้ให้สิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึงข้อใด
1. ภบท.5
2.สทก.
3.สปก.
4.สทส
ตอบ ข้อ 2.

11.พื้นที่ป่าสงวน อ.วังน้ำเขียว หากเข้าไปในป่าสงวนโดยสุจริตไม่มีเจตนาบุกรุกป่าก็ให้ผ่อนผันอยู่ต่อภายในกี่ปี
1. 10 ปี
2. 15 ปี
3.20 ปี
4. 25 ปี
ตอบ ข้อ 2.

12. กรณีพบเห็นไฟไหม้ป่า ควรแจ้งหมายเลขใด
1. 1362
2. 1550
3. 1430
4.1662
ตอบ ข้อ 1.

13. ใครดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในปัจจุบัน
1.นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล
2.นางกฤษณา สีหรักษ์
3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล
4. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
ตอบ ข้อ 3.

14.รัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าการกระทรวงใดที่ได้ฉายา “พญาอินทรีอีสาน”
1.นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล
2.นางกฤษณา สีหรักษ์
3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล
4. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
ตอบ ข้อ 4.

15.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดที่ได้ฉายา “โรมานอฟ” ม้ามืดแบบส้มหล่น
1.นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล
2.นางกฤษณา สีหรักษ์
3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล
4. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
ตอบ ข้อ 2.

16. รัฐมนตรีว่าการกระทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสส.ในจังหวัดใด
1. เลย
2.นครพนม
3.ยโสธร
4.สกลนคร
ตอบ ข้อ 1.

17. ภาษีสรรพสามิตรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1500 ซีซี เก็บภาษีเท่าไร
1. 3%
2.12%
3.17%
4.25%
ตอบ ข้อ 4.

18.การคืนภาษีสรรพสามิตรรถยนต์คันแรกมีผลตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด
1. 1 ต.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2554
2. 1ต.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2555
3.1 พ.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2555
4. 1 พ.ย.2554 –1 ต.ค.2555
ตอบ ข้อ 2.

19. การปรับขึ้นรายได้ให้กับข้าราชการ ระดับปริญาตรี 15,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท มีผลตั้งแต่วันที่เท่าไร
1. 1 ต.ค. 2554
2. 31 ธ.ค.2554
3.1 ม.ค.2555
4.1 เม.ย.2555
ตอบ ข้อ 3.

20. จังหวัดใดในปัจจุบัน ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่เกิดอยู่
1.เชียงใหม่
2.พิษณุโลก
3.เลย
4.อุบลราชธานี
ตอบ ข้อ 3.

21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. 1 มกราคม 2547
2. 1 มีนาคม 2547
3. 1 กรกฎาคม 2547
7. 1 กันยายน 2547
ตอบ ข้อ 1.

22.ตามระเบียบข้อ 21 คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ใด
1. 2504
2. 2547
3. 2521
4. 2534
ตอบ ข้อ 4.

23. “คณะกรรมการ” ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมายความว่าอะไร
1. คณะกรรมการพนักงานราชการ
2.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
3.คณะกรรมการส่วนงานราชการ
4.คณะกรรมการของส่วนงานรัฐ
ตอบ ข้อ 2.

24. ข้อใดไม่ใช่ “หัวหน้าส่วนราชการ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1. ปลัดกระทรวง
2.ปลัดทบวง
3.อธิบดี
4.เลขาธิการ
ตอบ ข้อ 4

25. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ หมายถึง ข้อใด
1.ลูกจ้างสัญญาจ้าง
2.ข้าราชการ
3.พนักงานราชการ
4.พลเรือน
ตอบ ข้อ3.


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม‏

1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 คือปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2540
ข. พ.ศ. 2532
ค. พ.ศ. 2535
ง. พ.ศ. 2537
ตอบ ข. พ.ศ. 2532

2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ไว้ ณ วันใด
ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532
ข. 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532
ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532
ง. 16 มกราคม พ.ศ. 2532
ตอบ ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532

3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ก. มาตรา 20
ข. มาตรา 26
ค. มาตรา 29
ง. มาตรา 30
ตอบ ง. มาตรา 30

4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 มีกี่มาตรา
ก. 10 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 3 มาตรา
ง. 12 มาตรา
ตอบ ค. 3 มาตรา

5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 คือใคร
ก. อานันท์ ปันยารชุน
ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร
ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ง. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ตอบ ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้ไว้ ณ วันใด
ก. 19 กันยายน 2504
ข. 20 กันยายน 2504
ค. 21 กันยายน 2504
ง. 22 กันยายน 2504
ตอบ ง. 22 กันยายน 2504

7. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
ตอบ ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีกี่มาตรา
ก. 4 หมวด 35 มาตรา
ข. 5 หมวด 30 มาตรา
ค. 5 หมวด 35 มาตรา
ง. 5 หมวด 40 มาตรา
ตอบ ข. 5 หมวด 30 มาตรา

9. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532
ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่
ข. เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 คือ โดย ที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กำหนดให้สัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติใน พื้นที่ที่อนุญาตดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปตราบเท่าอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ แต่เนื่องจากได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ สมควรแก้ไขมาตรา ๓๐ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย สาธารณะ และเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

10. “สัตว์” หมายความว่าอย่างไร
ก. สัตว์ทุกชนิดตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์
ข. สิ่งที่เกิดจากสัตว์
ค. สิ่งที่สัตว์ทำขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
21 ธ.ค. 2560 เวลา 12:50 น. 0 37
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รูปภาพอัปโหลด ขนาด 500 Kb. ชนิด jpg,gif,png เท่านั้น
^