งานราชการล่าสุด

(ฟรี)แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

(ฟรี)ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

ขอขอบคุณ https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/377

1.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 17 สิงหาคม 2539
ข. 27 สิงหาคม 2539
ค. 17 กันยายน 2539
ง. 27 กันยายน 2539

2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลัก ในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.
ก. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญ ให้แก่ข้าราชการ
ข. ส่งเสริมการออมทรัพย์
ค. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้สมาชิก
ง. ถูกทุกข้อ

3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นหน่วยงานตามข้อใด
ก. เป็นกองของกระทรวงการคลัง
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ค. เป็นบริษัทมหาชน
ง. เป็นนิติบุคคล

4. ระบบบำเหน็จบำนาญในประเทศ เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยใด
ก. ราชการที่ 4
ข. ราชการที่ 5
ค. ราชการที่ 8
ง. ราชการที่ 9

5. ตราพระราชบัญญัติเพื่อจ่ายเบี้ยบำนาญขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2444 เรียกว่า
ก. พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ ศก 120
ข. พระราชบัญญัติบำนาญรัตนโกสินทร์
ค. พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญรัตนโกสินทร์ศก 120
ง. ไม่มีข้อถูก

6. คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลางเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2530
ข. พ.ศ. 2532
ค. พ.ศ. 2534
ง. พ.ศ. 2540

7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีชื่อย่อว่า
ก. กทข.
ข. กบก.
ค. กบข.
ง. กนข

8. ข้อใดไม่ใช่สวัสดิการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ก. สินเชื่อเพื่อการศึกษา
ข. สินเชื่อบ้าน
ค. ประกันชีวิต/ประกันภัย
ง. สินเชื่อรถยนต์

9. ข้อใดคือนิยามของการออม
ก. การสะสมเงินเพื่อประโยชน์ในอนาคตและยามฉุกเฉิน
ข. การประหยัดเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต
ค. การสะสมเงินเพื่อการลงทุน
ง. ถูกทุกข้อ

10. ปัจจุบันกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้ระบบการบริหารจัดการภายในแบบใด
ก. Balanced Scorecard
ข. Harvard Business School
ค. The Financial Perspective
ง. Customer Perspective

11. เว็บไซต์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีชื่อว่าอะไร
ก. www.gpf.go.th
ข. www.gpf.org
ค. www.gpf.or.th
ง. www.gbk.or.th

12. สายด่วน กบข. คือเบอร์ใด
ก. 1197
ข. 9711
ค. 1797
ง. 1179

13. วารสาร กบข. ออกมาเป็นแบบใด
ก. รายวัน
ข. รายสัปดาห์
ค. รายเดือน
ง. รายสามเดือน

14. ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง คือข้อใด
ก. Balanced Central provident
ข. Balanced Scorecard
ค. International Monetary Fund
ง. Central provident fund

15. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ข. กรณ์ จาติกวณิช
ค. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ง. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

16. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนำเงินของสมาชิกไปลงทุนในข้อใดมากที่สุด
ก. ตราสารหนี้ในประเทศ
ข. ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ค.อสังหาริมทรัพย์
ง. หุ้นในประเทศ

17 . ประธานกรรมการบอร์ดของ กบข.คือใคร
ก. นายนนทิกร กาญจนจิตรา
ข. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ค. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ง. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

18. บุคคลตามตำแหน่งใดไม่ใช่คณะกรรมการของ กบข.
ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

19. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) แก้ไขล่าสุดเมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2548
ข. พ.ศ. 2550
ค. พ.ศ. 2552
ง. พ.ศ. 2553

20. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เริ่มจัดทำแผนแม่บทมาตั้งแต่ปีใด
ก. พ.ศ. 2540
ข. พ.ศ. 2544
ค. พ.ศ. 2546
ง. พ.ศ. 2548
05 ธ.ค. 2560 เวลา 08:20 น. 0 15
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รูปภาพอัปโหลด ขนาด 500 Kb. ชนิด jpg,gif,png เท่านั้น
^