งานราชการล่าสุด

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน 2560 หลายอัตรา ( ล่าสุด )

17 ม.ค. 2560 เวลา 12:48 น. 413,922 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน 2560 หลายอัตรา ( ล่าสุด )


Advertisement
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน 2560 หลายอัตรา ( ล่าสุด )
ล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง หลายอัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง Internet ตลอด 24 ชั่วโมง 

มีข่าวดีมาบอก ล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง 2560 หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละตำแหน่งดังนี้
1.ลูกจ้างโครงการฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
5. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
7. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 

2.ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
6. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด 
หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด 

3.ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 

4.ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านพยาบาล 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 

5.ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านทันตกรรม 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

6.ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านเขียนแบบ 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

7.ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า 
ด้านวิทยุและโทรคมนาคม 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

8.ลูกจ้างช่างเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง 
ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 
ด้านสำรวจ 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

9.ลูกจ้างช่างยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์ 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

10.ลูกจ้างช่างภาพ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์ 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

11.ลูกจ้างช่างศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์ 
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท 
คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท 

12.ลูกจ้างขับรถยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

13.ลูกจ้างขับเรือยนต์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง 
วันปิดรับสมัคร 
3. มีใบอนุญาตขับเรือยนต์ 
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายละเอียด / สมัครงาน
Advertisement
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
Advertisement

งานล่าสุด >>

^